Manuskrip dan Memaknai Gempa Pidie Jaya

“Bermula jika pada bulan Rabiul Awwal gempa pada waktu Subuh alamatnya rahmat Allah akan datang kepada negeri itu. Jika pada waktu Dhuha alamatnya beroleh...

Mengenang AM Fatwa: Berani Sejak Lama

Begitu juga waktu Idul Adha tahun 1980. Karena bersikukuh tetap tampil sebagai khatib, beliau mengalami siksaan yang dilakukan oleh Danramil Setiabudi dan oknum-oknum intelijen...

Barisan Hizbullah: Peran Jihad dalam Perjuangan Kemerdekaan

Alhamdoeli’llah, kini telah terboeka djalan bagi kami dengan berdirinja Tentera ALLAH, dimana kami Peranakan Arab, diboekakan pintoe sebagai lain-lain kaoem moeslimin, berdjoeang dalam Barisan...

Menista Islam dari Masa ke Masa

Sedari dulu, ulu hati kehormatan umat Islam telah diinjak-injak oleh musuh-musuhnya lewat penistaan agama.Aksi nista mereka telah ciptakan keresahan dan benturan di tengah masyarakat. Di...

Undang-Undang Perkawinan, Sebuah Potret Hubungan Islam dan Negara

Pembentukan undang-undang perkawinan memiliki sejarah panjang di negara kita. Semenjak zaman penjajahan telah timbul kesadaran seputar kepincangan dalam pelaksanaan hukum perkawinan dan gagasan untuk memperbaikinya,...

KH Mas Mansur, Pemuda, dan Tanah Air

KH Mas Mansur adalah sosok Muhammadiyah yang khas. Ia bukanlah tokoh Muhammadiyah yang berasal dari keluarga ‘Bani Hasyim’ seperti Kiyai Syujak, H. Fachrodin atau...

Cerita Menak: Warisan Budaya Islam di Indonesia

Setelah epos Mahabarata dan Ramayana, cerita Menak merupakan karya fiksi yang banyak menginspirasi orang Jawa dan Lombok, baik dari kalangan rakyat kecil hingga kaum...

Muhammadiyah dan Pemberantasan Korupsi

Korupsi menjadi salah satu momok bangsa Indonesia. Skandal korupsi membelit para aparatur negara yang seringkali bersekongkol dengan pengusaha. Nyatanya korupsi bukan saja dilakukan oleh...

Syari’at Islam dan Piagam Jakarta di Mata Hamka

  Prof. Dr. Hazairin S.H, seorang ahli hukum yang telah terkenal dalam pengetahuannya tentang hukum Indonesia, memberikan pernyataan yang dikutip oleh Buya Hamka, bahwasanya Piagam...

‘Cahaya’ Ulama di Batavia

Merunut ulang apa yang disebut sejarah Jakarta, menuntut kita untuk memiliki perspektif yang berbeda. Memandang sejarah Jakarta, tak sekedar runutan dari era pra kolonial...

Di Balik Pekik Takbir Bung Tomo

"Kita toendjoekkan bahawa kita benar-benar orang jang ingin merdeka. Dan oentoek kita, saoedara-saoedara, lebih baik kita hantjoer  leboer daripada...

Membedah Sejarah Syi’ah di Nusantara (Bagian 1)

Membicarakan sejarah Syiah di Nusantara, tak bisa lepas dari pembahasan masuknya Islam ke Nusantara. Sebuah perjalanan panjang merentang hingga lebih dari seribu tahun silam....

Recent Posts